Banner-BIF

Klubben under Beskæftigelse & Integration

 

HK-BIF Klubben

HK - klubben er den faglige organisation i BIF for medlemmer af HK, der er ansat indenfor administration, undervisning, vejledning, sagsbehandling og virksomhedsrelateret arbejde. HK-klubbens interesser varetages til daglig af et formandskab, et forretningsudvalg og en bestyrelse, der består af samtlige valgte tillidsrepræsentanter, en arbejdsmiljørepræsentant og en fra HKs elevgruppe. Bestyrelsen arbejder i team, der helliger sig faglige og fagpolitiske specialopgaver både internt og eksternt.

Disse team er selvforvaltende og har store frihedsgrader til at tilrettelægge sit arbejde under ansvar for den samlede bestyrelse. De har formidlingsansvar overfor formandskabet, bestyrelsen og medlemskredsen.

Klubben arbejder aktivt for at få skabt optimale vilkår for medlemmerne i relation til deres vigtige opgaver i BIF. Klubben har fokus på ordnede løn - og arbejdsforhold og har en proaktiv holdning til, at både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø skal være toptunet på de enkelte arbejdspladser.

Det daglige arbejde udføres i et tæt, tillidsfuldt og forpligtende samarbejde med HK Kommunal Hovedstadens ledelse og de faglige konsulenter; med BIFs ledelse(r) og den centrale personaleafdeling og ikke mindst:  Med de lokale tillidsvalgte på arbejdspladserne og medlemmerne.

Vi arbejder med tillid og respekt i de forskellige samarbejdsorganer sammen med de andre faglige klubber; AC, DS, FOA, Embedsmands-foreningen, TIB m.fl. Vi opfatter Med - aftalen som et positivt arbejdsredskab til - gennem medindflydelse og medbestemmelse - at skabe gode og varige løsninger i organisationen og for byens borgere.

Klubbens formand deltager i forskellige styregrupper- og udvalg. Formanden bestrider desuden næstformandsposten i HK Kommunals Beskæftigelsesudvalg og er valgt næstformand i BIFs Hoved - Medudvalg

 

HK BIF klubbens forretningsudvalg 2013

På HK BIF Klubbens konstituerende bestyrelsesmøde 19.11 2012 valgte bestyrelsen et forretningsudvalg på 6 medlemmer. Formand, næstformand og kasserer er fødte medlemmer af udvalget. Udvalget mødes mindst 6 gange årligt og er i regelmæssig dialog med hinanden på elektroniske medier.

Opgaveporteføljen for forretningsudvalget er at kvalitetsoptimere det fagpolitiske arbejde ved at sparre og støtte formandskabets arbejde i de fora, hvor de er valgt ind til at varetage medlemmernes interesser. Forretningsudvalget er ansvarlig overfor bestyrelsen.

Arbejdsplads og telefonnumre: Bestyrelsesmedlemmer o.a. kan foreløbig træffes på det angive hovednummer, men efter 1.2.2013 kan man med fordel søge navnene på de informationstjenester der findes i BIF og på KKnet. Grundet omorganisering af jobcentrene forår 2013 vil den præcise placering og de opdaterede telefonnumre først foreligge juni 2013.

 

Adskiller

.
Facebook
Kommer snart
Twitter
Kommer snart
Kontakt Bestyrelsen
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Send mail